Основаване на СУЧЕ през 1950 - Езиковата*

обратно - начало - нататък

15.02.1950 – първи учебен ден на първата гимназия за чужди езици в България
Средно Училище за Чужди Езици (СУЧЕ), гр. Ловеч

С указ  № 1145 от 2.08.1948 г. , обнародван в ДВ, бр. 180 от 03.08.1948 г. се закриват от 01.09.1948 година чуждите училища в България, в които се усвоява чужд език до степен завършващите училището, да могат свободно да си служат с него и да имат предимство пред завършилите народните гимназии.

На 16.08.1948 година Министърът на народното просвещение пише доклад /№ Д-53/16.08.1948/ до Министър - председателя, в който говори за „очевидната нужда  и полза от откриването у нас на нов вид гимназии, гимназии за чужди езици ”с цел” усвояване на един чужд език и чрез него опознаване историята и културата на съответния народ”.

В същия доклад се определят и изискванията, на които трябва за отговаря   новият  вид гимназия:

  1. Учебните предмети, без български език, българска история и география, трябва да се преподават на съответния чужд език от учители чужденци.

  2. Към всяка гимназия трябва да има общежитие, за да могат учащите се не само в учебния час, но и в извънучебно време да говорят и привикват да мислят на чуждия език. За общежитието трябва да се привлекат възпитатели – чужденци.

За учебната 1948/49 година трябва да се разкриие само една гимназия в сградите на Американския колеж край с.Симеоново, Софийско.

На основание на Доклад № Д – 53  на свое заседание на 20.08.1948 година Министерски съвет приема 13 –то постановление за откриване в гр.София на „една гимназия за чужди езици с три отдела: за френски,за английски и немски език с общежитие към нея”.

Но за учебната 1948/49 година това не се случва. През есента на 1949 година започва преписка между Скретариата на ЦК на БКП и Министерството на просвещението по неизпълнението на 13 – то  постановление. Министърът на просвещението изпраща  писмо на 04.11.1949 година до Вълко Червенков, в което се говори за възможността да се открие „езиковата гимназия в сградата на бившия американски колеж в Ловеч” към 01.02.1950 година.

На 11 ноември 1949 година Министърът на просвещетието внася в Министерски съвет доклад № Д – 57 относно откриването на езиковата гимназия. От него става ясно, че от 1 ноември 1949 Министерството на народното просвещение разполага със сградите на бившата американска девическа гимназия в гр. Ловеч, в „коята са били на общежитие и са се обучавали кръгло 250 ученички”. Това се потвърждава и от Решение № 80 от 09.08.1949 година на Околийската жилищна комисия, с което Министерството на народната просвета се „настанява в сградата на закритата америсанска девическа гимназия в гр.Ловеч”.

На свое заседание от 21.11.1949 година с протокол № 165 е взето 3-то постановление, непубликувано в Държавен вестник, с което се одобрява откриването на „гимназията с общежитие  за изучаване на чужди езици с три отдела – за английски, френски и немски език„ в гр.Ловеч. Предвижда се учебните занятия да започнат на 1 февруари 1950, но това става на 15.02.1950 година - първи учебен ден на първата гимназия за чужди езици в България.

За повече информация можете да погледнете в електронната страница на гимназията на адрес: http://eg.lovechnet.com

*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

обратно - начало - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu